Vietnamese / Tiếng Việt

Washington Law Help có thể giúp quý vị tìm thông tin về pháp lý và nhận trợ giúp pháp lý miễn phí tại nơi quý vị sinh sống.

Bấm vào đề tài dưới đây để tìm thông tin về các quyền pháp lý của quý vị, luật và tòa án, các mẫu đơn về pháp lý và còn.

Đang đối mặt với việc bị Trục Xuất? Gọi tới số 1-855-657-8387.

Đăng ký trực tuyến với CLEAR*Online 

Đang đối mặt với việc bị Tịch Thu Nhà? Gọi tới số 1-800-606-4819.

Đang đối mặt với một vấn đề pháp lý tại Quận King (ngoài Trục Xuất hoặc Tịch Thu Nhà)? Gọi tới số 2-1-1 (hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí 1-877-211-9274) vào các ngày thường trong tuần từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị với nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Đang đối mặt với một vấn đề pháp lý ngoài Quận King (ngoài Trục Xuất hoặc Tịch Thu Nhà)? Gọi tới Đường Dây Nóng CLEAR theo số 1-888-201-1014 vào các ngày thường trong tuần từ 9 giờ 15 phút sáng đến 12 giờ 15 phút trưa hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ nwjustice.org/apply-online.

Người cao tuổi (từ 60 trở lên) gặp phải vấn đề pháp lý ngoài quận King cũng có thể gọi tới CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111.

Những người bị khiếm thính, lãng tai hoặc khiếm ngôn có thể gọi đến bất kỳ số nào trong những số này bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp mà quý vị chọn.

Đã cung cấp thông dịch viên.

Volver arriba