Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của tôi không? Và tăng bao nhiêu?

Authored By: Northwest Justice Project

Can my landlord raise my rent? And by how much? (Vietnamese) #6342VI

Xin lưu ý

Tải Xuống | PDF In Được

Last Review and Update: Apr 24, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba