energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Mayroon lamang ilang dahilan na ngayon mismo ay maaari kang paalisin ng iyong landlord

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Coronavirus (COVID-19): There are only a few reasons your landlord can evict you right now (Tagalog)

Contenido

Impormasyon

Hindi ka maaaring mapaalis dahil sa hindi pagbabayad ng renta para sa mga dahilang nauugnay sa COVID-19, sa ilalim ng mga pederal na utos at utos ng estado, hanggang Disyembre 31, 2020

Maaari ka pa ring mapaalis kung nagdulot ka ng agaran at malaking panganib sa kalusugan, kaligtasan o ari-arian*

May pananagutan ka pa ring bayaran ang iyong upa. Kung hindi ka magbabayad ng upa, mas lalaki ang magiging utang mo sa kalaunan!

*Ang pederal na utos ay malamang na pinagbawalan ang landlord na paalisin ka para sila ay makalipat o maibenta ang ari-arian.

Kung hindi mo kayang bayaran ang kabuuan ng iyong upa, dapat maghandog ang iyong landlord ng makatwirang plano ng pagbabayad sa paraang nakasulat.

Kung sinubukan kang palayasin ng iyong landlord, subukang humingi ng tulong na pambatas sa lalong madaling panahon.

  • Sa King County, tumawag sa Housing Justice Project sa (253) 234-4204.

  • Sa iba pang mga county ng Washington, tumawag sa CLEAR Hotline ng NJP sa (888) 201-1014 sa mga araw ng Sabado at Linggo sa pagitan ng 9:15 am at 12:15 pm.

  • Mag-apply online: CLEAR*Online

  • Bumisita sa www.WashingtonLawHelp.org para sa mga sample na sulat para sa iyong landlord at para sa higit pang mga libreng impormasyon, form at video na pambatas.

Download

Nahaharap sa Pagpapaalis? Humingi ng Tulong!: www.washingtonlawhelp.org

Last Review and Update: Jun 08, 2021