energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Chủ nhà chỉ có một số lý do để có thể trục xuất quý vị ngay bây giờ

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Ukrainian / Українська
Chinese (Traditional) / 中文

Coronavirus (COVID-19): There are only a few reasons your landlord can evict you right now (Vietnamese)

Contenido

Thông tin

Quý vị không thể bị trục xuất vì không thanh toán tiền thuê nhà với các lý do liên quan đến COVID-19, theo lệnh hoãn trục xuất của liên bang và tiểu bang, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Quý vị vẫn có thể bị trục xuất nếu quý vị gây ra rủi ro tức thời và nghiêm trọng về sức khỏe, an toàn hoặc tài sản.*

Quý vị vẫn phải có trách nhiệm trả tiền thuê nhà. Nếu quý vị không thanh toán, quý vị sẽ nợ nhiều hơn sau này!

*Lệnh liên bang có thể cấm chủ nhà trục xuất quý vị để họ có thể chuyển đến ở hoặc bán.

Nếu quý vị không thể thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà, chủ nhà nên đưa ra một kế hoạch thanh toán hợp lý bằng văn bản.

Nếu chủ nhà cố trục xuất quý vị đi, hãy cố gắng nhờ trợ giúp pháp lý ngay lập tức.

  • Tại Quận King, hãy gọi Housing Justice Project theo số (253) 234-4204.

  • Tại các quận khác ở Washington, hãy gọi Đường Dây Nóng CLEAR của NJP theo số (888) 201-1014 các ngày trong tuần từ 9:15 sáng đến 12:15 trưa.

  • Nộp đơn trực tuyến: CLEAR*Online nwjustice.org/get-legal-help

  • Truy cập www.WashingtonLawHelp.org để tìm mẫu thư gửi cho chủ nhà và thêm nhiều thông tin, các mẫu và video pháp lý miễn phí.

Tải xuống

Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!: www.washingtonlawhelp.org

Last Review and Update: Jun 08, 2021