Hỗ Trợ Người Bị Trục Xuất (Jefferson County)

Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà

Rental Assistance Icon

Quý vị cần giúp đỡ trả tiền thuê nhà? Hãy nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà tại:

Olympic Community Action Program

  • (360) 385-2571

 

Luật Sư

Lawyer Icon

Statewide Intake by Northwest Justice Project

Đây là nơi quý vị có thể được hỗ trợ pháp lý.

  • Đăng ký hỗ trợ pháp lý thông qua CLEAR*Online

  • Nếu chủ nhà đe dọa trục xuất quý vị, xin gọi Đường Dây Tầm Soát Bảo Vệ Trục Xuất theo số 1-855-657-8387. 

Nếu quý vị đủ điều kiện, sẽ có một luật sư tư vấn pháp lý cho quý vị, hỗ trợ quý vị đàm phán với chủ nhà, hoặc có thể giới thiệu quý vị sang một chương trình trợ giúp pháp lý.

 

Thông Tin Tòa Án (Yêu Cầu Thông Dịch Viên và ADA)

Courthouse Icon

Jefferson County Superior Court

1820 Jefferson St
Port Townsend, WA 98368

(360) 385-9395 

 

Language access icon

Thông Dịch Viên Tòa Án

Quý vị có quyền có một thông dịch viên. Hãy yêu cầu Tòa Án cung cấp thông dịch viên sớm nhất có thể. Tòa Án phải cung cấp và trả tiền cho thông dịch viên. Quý vị không cần mang theo thông dịch viên của mình.

Nếu không có thông dịch viên tại phiên xét xử, hãy nói với Thẩm Phán:  

  • "I need an interpreter in my language. If I cannot have an interpreter today then I need a "continuance" until the Court provides me an interpreter."
  • (“Tôi cần thông dịch viên bằng ngôn ngữ của tôi. Nếu tôi không thể có thông dịch viên ngày hôm nay thì tôi sẽ cần “đình hoãn” cho tới khi Tòa Án cung cấp thông dịch viên cho tôi.”)

Nếu Tòa Án từ chối cung cấp thông dịch viên cho quý vị, đăng ký hỗ trợ pháp lý.

 

Person in Wheelchair Icon

Yêu Cầu ADA đối với Tòa Án (Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật)

Quý vị có quyền có điều chỉnh hợp lý đối với khuyết tật của quý vị. Hãy yêu cầu Tòa Án cấp cho mẫu giấy yêu cầu. Hãy yêu cầu càng sớm càng tốt trước phiên xét xử của quý vị. Nếu tòa án từ chối yêu cầu điều chỉnh hợp lý, hãy báo ngay cho luật sư. Đăng ký hỗ trợ pháp lý.

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba