energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Nahaharap sa Pagpapaalis? Humingi ng Tulong!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

Alamin ang tungkol sa pantulong sa pag-upa at iba pang tulong para sa mga nangungupahan sa Estado ng Washington. Facing Eviction? Get Help! (Tagalog) #6311TA

Contenido

Humanap ng mga programang pantulong sa renta at iba pang pagtulong na malapit sa iyo

 

Maaari ka pa ring mag-aplay para sa tulong sa pambayad ng upa!

Kung may utang ka sa renta at may mababang kita, magagamit ang tulong sa pambayad ng upa. Piliin ang iyong bansa sa ibaba upang maghanap ng mga organisasyon na nagbibigay ng tulong sa pambayad ng upa at iba pang tulong sa iyong bansa. *Tandaan: Ang Northwest Justice Project ay hindi nagbibigay ng tulong sa upa, ngunit ang mga organisasyong nakalista ay nagbibigay.

Ang tulong sa pag-upa ay nilalayong tulungan ang lahat, anuman ang iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon. Ang pag-a-apply para sa tulong sa upa ay hindi makakasama sa anumang aplikasyon sa imigrasyon na iyong isinampa.

 

Piliin ang iyong lalawigan:

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Pinakahuling mga Balita

Ang proteksyon ng estado at pederal para sa pagpapalayas ay natapos na. Ang federal (Centers for Disease Control o CDC) eviction moratorium ay hindi na maaaring magamit sa mga nangungupahan bilang proteksyon laban sa pagpapaalis. Sinabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos na walang awtoridad ang CDC na mag-isyu ng isang nationwide eviction moratorium (pause to evictions). Huwag punan ang isang Deklarasyon ng CDC.

 

Ang proteksyon ng estado para sa pagpapaalis ay hindi na aktibo.

Ang Washington State eviction moratorium ay natapos noong Hunyo 30, 2021. Pagkatapos nito ay nag-issue ang gobernador ng pansamantalang batas (proklamasyon) na tinatawag na “tulay.” Itong “tulay” na proklamasyon ay nagbigay ng ilang pang buong estado na proteksyon para sa pagpapalayas. Pero natapos ang mga proteksyon na ito noong Oktubre 31, 2021.

Kung may utang ka sa renta, dapat pa rin mag-alok sa iyo ang may-ari ng isang makatwirang plano sa pagbabayad. At dapat silang mag-alok sa iyo ng pagkakataon para sa pamamagitan sa pamamagitan ng Eviction Resolution Pilot Program (ERPP). Kung nakararanas ka ng pagpapalayas, tumawag sa 1-855-657-8387. Mag-apply online sa CLEAR*Online.

Upang matuto pa tungkol sa mga plano sa pagbabayad, tingnan ang mga halimbawang plano, at malaman kung may mga karagdagang lokal na proteksyon kung saan ka nakatira, tingnan Coronavirus (COVID-19): Pwede na ba kong palayasin ng may-ari ngayon?

 

Walang pinahihintulutang late na bayad hanggang Enero 1, 2022.

Hindi pinapayagan ang mga may-ari na maningil ng late fee sa mga nangungupahan na may utang sa upa anumang oras mula Marso 1, 2020 hanggang Disyembre 31, 2021.

 

Last Review and Update: Nov 02, 2021