energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Nahaharap sa Pagpapaalis? Humingi ng Tulong!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

Alamin ang tungkol sa pantulong sa pag-upa at iba pang tulong para sa mga nangungupahan sa Estado ng Washington. Facing Eviction? Get Help! (Tagalog)

Contenido

Humanap ng mga programang pantulong sa renta at iba pang pagtulong na malapit sa iyo

Piliin ang iyong lalawigan:

 

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Pinakahuling mga Balita

 

Ang pederal na moratorium sa (Centers for Disease Control o CDC) pagpapalayas ay hindi na available sa mga nangungupahan bilang proteksyon laban sa pagpapalayas. Noong Agosto 26, 2021, sinabi ng Kataas-taasang Hukuman ng Estados Unidos na ang CDC ay walang awtoridad na mag-isyu ng isang pambansang moratorium para sa pagpapalayas (i-pause sa mga pagpapalayas). Sinabi ng Hukuman na ang Kongreso lamang ang maaaring payagan ang isang moratorium sa pagpapalayas.

 

  • Kung nagbigay ka ng isang Deklarasyon ng CDC sa iyong nagpapaupa, kaagad makipag-usap sa isang abugado. Maaari ka pa ring magkaroon ng iba pang mga opsyon o proteksyon.
  • Kung hindi ka pa nagbigay ng Deklarasyon ng CDC sa iyong nagpapaupa ngunit iniisip mo ang tungkol dito, ang batas ay wala nang bisa. Huwag ipadala ang deklarasyon na iyon. Makipag-usap sa isang abugado tungkol sa iyong kaso.

 

Mayroon pa ring ilang mga proteksyon sa pagpapalayas sa estado.

Ang moratorium sa pagpapaalis sa Estado ng Washington ay natapos noong Hunyo 30, 2021, ngunit ang gobernador ay naglabas ng pansamantalang batas o proklamasyon. Ang proklamasyong "tulay" na ito ay nagbibigay ng ilang mga proteksyon sa pagpapatalsik sa buong estado hanggang Oktubre 31, 2021.

 

  • Kung may utang ka sa pag-renta dahil sa COVID-19 mula Pebrero 29, 2020 hanggang Hulyo 31, 2021, ang isang nagpapaupa ay dapat mag-alok ng tagapamagitan sa pamamagitan ng isang Eviction Resolution Program bago subukang paalisin ka dahil sa pagkakautang sa renta. 
  • Ang mga nangungupahan ay dapat ding magkaroon ng pagkakataong mag-apply para sa tulong sa pag-upa.
  • Kung may utang kang upa para sa Agosto, Setyembre at / o Oktubre 2021, hindi ka maaaring paalisin kung naghihintay ka ng isang resulta mula sa isang aplikasyon ng tulong sa upa.

 

Gamitin ang karagdagang oras na ito upang mag-apply para sa tulong sa pag-upa! 

Available ang higit sa $650 milyon. I-click ang iyong lalawigan gamit ang drop-down box sa itaas upang makahanap ng mga organisasyon na nagbibigay ng tulong sa pag-renta at iba pang tulong sa iyong lalawigan.

*Mangyaring tandaan na ang Northwest Justice Project ay hindi nagbibigay ng tulong sa pag-upa ngunit mayroon ang mga nakalistang organisasyon.  

 

Ang tulong sa pag-upa ay inilaan upang matulungan ang lahat, anuman ang iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon. Ang pag-apply para sa tulong sa paupa ay hindi makakasama sa anumang aplikasyon ng imigrasyon na iyong isasampa.

 

Kung hindi mo mababayaran ang lahat ng iyong pag-renta, ang iyong nagpapaupa ay maaaring mag-alok ng isang makatwirang plano sa pagbabayad. Upang matuto nang higit pa at makita ang mga halimbawang plano, tingnan ang Coronavirus (COVID-19): Maaari ba akong palayasin ng nagpapaupa ngayon? 

Coronavirus (COVID-19): Maaari ba akong palayasin ng nagpapaupa ngayon? ay maaaring makapagbigay sa iyo ng detalyadong impormasyon tungkol sa pinakabagong proklamasyon ng Gobernador at kung anong mga proteksyon ang magagamit para sa mga nangungupahan.

 

Last Review and Update: Sep 27, 2021