Nahaharap sa Pagpapaalis? Humingi ng Tulong!

Humingi ng Tulong na Pambatas

Kung nakararanas ka ng pagpapalayas, tumawag sa 1-855-657-8387. Mag-apply online sa CLEAR*Online.

Humanap ng mga programang pantulong sa renta at iba pang pagtulong na malapit sa iyo

 

Maaari ka pa ring mag-aplay para sa tulong sa pambayad ng upa!

Kung may utang ka sa renta at may mababang kita, magagamit ang tulong sa pambayad ng upa. Piliin ang iyong bansa sa ibaba upang maghanap ng mga organisasyon na nagbibigay ng tulong sa pambayad ng upa at iba pang tulong sa iyong bansa. *Tandaan: Ang Northwest Justice Project ay hindi nagbibigay ng tulong sa upa, ngunit ang mga organisasyong nakalista ay nagbibigay.

Ang tulong sa pag-upa ay nilalayong tulungan ang lahat, anuman ang iyong pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon. Ang pag-a-apply para sa tulong sa upa ay hindi makakasama sa anumang aplikasyon sa imigrasyon na iyong isinampa.

 

Piliin ang iyong lalawigan:

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Last Review and Update: Jan 31, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba