Phiếu Thực Phẩm: giới hạn thời gian và các yêu cầu công việc cho Người Lớn có Khả Năng Đi Làm và Không Có Người Phụ Thuộc (ABAWD)

Food Stamps (Basic Food benefits)/ABAWD Time Limit and Work Requirements (Vietnamese) #7305VI

Xin Lưu Ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington.
  • Thông Tin Cập Nhật về COVID-19: Không Người Lớn có Khả Năng Đi Làm và Không Có Người Phụ Thuộc (ABAWD) ở bất kỳ quận nào sẽ bị phạt vì không đáp ứng các yêu cầu công việc vào thời điểm này. Tất cả Người Lớn có Khả Năng Đi Làm và Không Có Người Phụ Thuộc sẽ tiếp tục nhận phiếu thực phẩm ngay cả khi họ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu công việc nào. Đọc nội dung dưới đây để biết các yêu cầu đối với Người Lớn có Khả Năng Đi Làm và Không Có Người Phụ Thuộc sau khi các biện pháp phòng ngừa COVID-19 kết thúc (các biện pháp được lên lịch kết thúc vào tháng 2 năm 2023).

Tải Xuống | PDF In Được

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 22, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba