energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Tôi có thể bỏ phiếu được không?

Authored By: ACLU
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Oromo / ኦሮምኛ
Somali / Soomaali
Chinese (Traditional) / 中文

Một người mất quyền bỏ phiếu nếu bị kết án là người lớn bị một tội đại hình theo luật tiểu bang Washington, và không đủ điều kiện để bỏ phiếu trong khi thụ án một tội đại hình theo luật tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu được tự động phục hồi khi người đó không còn dưới sự giám sát của Bộ Cải Huấn Tiểu Bang Washington (DOC), và đã hoàn tất thời gian thụ án một bản án đại hình ban bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang. Biểu đồ này sẽ giúp quý vị tìm hiểu một người có án hình sự có đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không.

Last Review and Update: Jan 06, 2022