ខ្ញុំបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្ញុំ។ តើនិយោជករបស់ខ្ញុំនៅតែជំពាក់អ្វីខ្ញុំដែរឬទេ? តើខ្ញុំជំពាក់អ្វីគាត់ដែរឬទេ?

Volver arriba