ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨ ੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਾਂ?

Volver arriba