Tôi đã bị mất việc. Chủ lao động còn nợ tôi bất cứ điều gì không? Tôi còn nợ họ điều gì không?

Xin lưu ý:

Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington. 

Last Review and Update: Aug 23, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba