Tôi cần trả lời vụ án trục xuất sớm nhất có thể

Authored By: Northwest Justice Project

I need to respond to an eviction lawsuit as soon as possible (Vietnamese) #6309VI

Xin lưu ý:

 • Những người thuê nhà có thu nhập thấp có quyền có luật sư miễn phí trước khi toa án có thể tiến hành vụ trục xuất. Hãy gọi Đường Dây Thẩm Định Biện Hộ về Trục Xuất theo số 1-855-657-8387 hoặc đăng ký trên mạng tại nwjustice.org/apply-online nếu quý vị nghĩ mình có thể đủ điều kiện.  

 

Các câu hỏi thường gặp

Có, nếu quý vị thuê nhà tại Tiểu Bang Washington và quý vị đã nhận được giấy tờ tòa án về trục xuất. Tài liệu này sẽ giúp quý vị trả lời những giấy tờ đó.

Tóm tắt các bước

 1. Sử dụng Trợ Giúp Biện Hộ về Trục Xuất (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha), washingtonlawhelp.org/resource/eviction. Hướng dẫn này sẽ hỏi quý vị các câu hỏi để giúp quý vị điền vào các mẫu cần thiết. Quý vị cũng sẽ được giới thiệu tới dịch vụ trợ giúp pháp lý dành cho những người có thu nhập thấp ở trong quận của quý vị. Hãy gọi cho các tổ chức mà quý vị được giới thiệu và hỏi xem liệu họ có thể cung cấp luật sư miễn phí cho phiên toà về trục xuất của quý vị hay không.
 2. Nếu quý vị không phải người có thu nhập thấp, vui lòng sử dụng Trợ Giúp Biện Hộ về Trục Xuất và gọi luật sư tư nhân.
 3. Nếu quý vị không sử dụng Trợ Giúp Biện Hộ về Trục Xuất, hãy đọc tài liệu này và sau đó in ra, ký và ghi ngày tháng vào mẫu Thông Báo Hầu Tòa (NOA) trong gói tài liệu này.  NOA sẽ cho tòa án và chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà biết rằng quý vị sẽ có mặt tại tòa án. Bằng cách này, quý vị sẽ không bị “xử khiếm diện” (tự động bị xử thua trong vụ án).
 4. Nếu quý vị nhận được một tài liệu có tên thông báo “RCW 59.18.375 Yêu Cầu Lời Tuyên Thệ hoặc Thanh Toán” (trong các trường hợp không thanh toán), thì tài liệu này đã không còn cần thiết kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021. Quý vị có thể bỏ qua tài liệu này.
 5. Tạo 2 bản sao của NOA
 6. Tạo 1 bản sao của NOA được gửi cho luật sư của chủ nhà, hoặc gửi cho chủ nhà nếu chủ nhà không có luật sư. Nếu quý vị có số fax của chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà, quý vị cũng có thể gửi fax tài liệu này.
 7. Mang theo bản gốc NOA cùng với xác nhận tống đạt tới tòa cùng một bộ bản sao. Gọi điện cho thư ký tòa thượng thẩm tại quận của quý vị và hỏi xem liệu quý vị có thể gửi tài liệu bằng email hoặc fax hay không.
 8. Nộp bản gốc cho tòa án và để thư ký tòa án đóng dấu vào các bản sao của quý vị nếu quý vị mang NOA tới trực tiếp.
 9. Cố gắng trao đổi với luật sư ngay lập tức nếu quý vị chưa làm điều đó!
 • Thông Báo Hầu Tòa (NOA) và Xác Nhận Tống Đạt

 

Chủ nhà của quý vị đang cố gắng trục xuất quý vị. Các giấy tờ quý vị nhận được là giấy tờ của tòa án cho một vụ án về trục xuất. Quý vị phải trả lời bằng văn bản trước thời hạn trong Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện. Nếu quý vị không trả lời bằng văn bản, chủ nhà có thể trục xuất quý vị mà không cần phiên tòa.

 

Cách đơn giản nhất để trả lời một vụ kiện trục xuất là nộp Thông Báo Hầu Tòa cho tòa án và mang (tống đạt) một bản sao của thông báo cho chủ nhà. 

Thông Báo Hầu Toà đơn giản thông báo cho chủ nhà và tòa án rằng quý vị muốn tự bào chữa cho mình trong vụ kiện và cũng tự nhận thông báo nếu có bất kỳ điều gì khác xảy ra trong vụ kiện. Sử dụng mẫu đơn trống ở cuối tập tài liệu này.

 • *Trước tiên, hãy cố gắng nhờ luật sư trợ giúp. Nếu quý vị có thu nhập thấp, vui lòng đăng ký trợ giúp pháp lý tại: nwjustice.org/apply-online  HOẶC gọi Đường Dây Thẩm Định Biện Hộ về Trục Xuất theo số 1-855-657-8387. Có sẵn dịch vụ thông dịch.
 • *Nếu quý vị không phải người có thu nhập thấp, hãy thử gặp luật sư tư nhân.
 • *Làm sao tôi biết được liệu tôi có phải người có thu nhập thấp hay không? Quý vị phải ở dưới 200% Mức Nghèo của Liên Bang. Quý vị có thể tìm xem liệu quý vị có ở dưới mức nghèo của liên bang không tại đây: home.mycoverageplan.com/fpl.html
 • Ít nhất quý vị phải điền và tống đạt NOA trong gói tài liệu này đến chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà.  Chúng tôi giải thích thêm, bao gồm cả cách điền vào mẫu đơn, ở bên dưới.

*Quý vị phải nộp Thông Báo Hầu Toà đúng hạn ngay cả khi quý vị không có trợ giúp pháp lý.

Trát Hầu Toà và Đơn Khởi Kiện sẽ nêu rõ thời hạn của quý vị. Chủ nhà của quý vị phải tống đạt các giấy tờ cho quý vị ít nhất 7 ngày trước thời hạn nộp Thông Báo Hầu Tòa của quý vị.
 

Hãy trao đổi với luật sư ngay lập tức. Tìm hiểu xem quý vị có biện pháp bảo vệ pháp lý nào không. Nếu quý vị có thu nhập thấp, vui lòng đăng ký trợ giúp pháp lý tại: nwjustice.org/apply-online HOẶC gọi 1-855-657-8387, Đường Dây Thẩm Định Biện Hộ về Trục Xuất. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

*Theo luật tiểu bang mới, người thuê nhà có thu nhập thấp rơi vào một vụ án trục xuất sẽ có quyền có luật sư. Nhưng sẽ mất một chút thời gian để thuê luật sư mới. Hãy gọi tới Đường Dây Thẩm Định Biện Hộ về Trục Xuất để xem liệu có luật sư miễn phí nào dành cho quý vị không.

Có, quý vị phải trả lời. Không, dọn đi sẽ không xóa bỏ vụ kiện này. Ngay cả khi quý vị dọn đi, quý vị vẫn phải trả lời. Nếu không, quý vị sẽ tự động thua vụ kiện này. Và việc trục xuất vẫn sẽ nằm trong hồ sơ thuê nhà của quý vị.

Điền vào chú thích bằng cách sử dụng thông tin từ các giấy tờ tòa án mà quý vị nhận được. Thông thường sẽ điền như sau:
 

GỬI ĐẾN: điền tên luật sư của chủ nhà hoặc tên chủ nhà của quý vị nếu chủ nhà của quý vị không có luật sư.

Điền ngày tháng. Ký tên vào mẫu. Điền tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị.

*Ngay cả khi Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện không có số vụ kiện, quý vị vẫn phải gửi “Thông Báo Hầu Tòa” của mình trước thời hạn trong Trát Triệu Tập.

Quý vị sẽ phải thông báo cho tòa án khi quý vị tống đạt (gửi) Thông Báo Hầu Tòa cho chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà. Trên phần “Xác Nhận Tống Đạt”, hãy điền ngày quý vị dự định tống đạt cho chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà. Đánh dấu vào ô cho biết cách quý vị dự định tống đạt cho họ. Điền vào chỗ trống nếu cần. Quý vị phải gửi NOA theo cách mà quý vị đã khai báo trên Xác Nhận Tống Đạt.

Trên trang 2, điền địa điểm quý vị ký mẫu này. Quý vị sẽ ký và viết in tên của quý vị và ghi ngày tháng lần thứ hai tại đây.

Bước 1. Tạo ít nhất 2 bản sao của mẫu này sau khi đã điền vào.

Bước 2. Gửi 1 bản sao cho chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà, nếu họ có. (Đây gọi là gửi tay, còn được gọi là “tống đạt cá nhân.”) Địa chỉ của luật sư phải ở phía dưới bên phải của Trát Triệu Tập và Đơn Khởi Kiện. Quý vị cũng có thể yêu cầu xem liệu chủ nhà có chấp nhận nhận tài liệu qua fax không.

. Khi quý vị mang đến, hãy yêu cầu luật sư của chủ nhà hoặc thư ký đóng dấu bản gốc Thông Báo Hầu Tòa và một bản sao của thông báo có đóng dấu “đã nhận bản sao” và đề ngày. Nếu Trát Triệu Tập nói rằng quý vị phải mang mẫu này đến vào thời gian nhất định, hãy yêu cầu luật sư hoặc thư ký cho biết thời gian.

 

*Giữ bản sao đã đóng dấu. Đây là bằng chứng rằng quý vị đã gửi mẫu đúng thời hạn trên Trát Triệu Tập.

Quý vị có thể gửi thông báo qua đường bưu điện, nhưng quý vị sẽ phải gửi 3 ngày trước thời hạn để thông báo có thể được nhận đúng hạn. Nếu Trát Triệu Tập có số fax, quý vị có thể gửi fax Thông Báo. Dịch vụ trực tiếp (giao tận nơi) là cách tốt nhất. Nếu quý vị gửi fax, hãy in ra và giữ lại xác nhận chuyển fax.

*Bất kể quý vị tống đạt Thông Báo Hầu Tòa theo cách nào, chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà phải nhận được thông báo đó chậm nhất trước thời hạn trên Trát Triệu Tập.

Hãy xem trang đầu tiên của Trát Triệu Tập mà quý vị nhận được từ chủ nhà. Dưới phần “Cách Phản Hồi,” phải có một câu cho quý vị biết đơn kiện có được (hay không được) nộp cho tòa án.   

 

Nếu đơn kiện được nộp cho tòa án, quý vị phải nộp bản gốc Thông Báo Hầu Tòa cho tòa án. Mang bản gốc đến thư ký của Tòa Thượng Thẩm trong quận được nêu trong Trát Triệu Tập.

Nếu Trát Triệu Tập nói rằng đơn kiện trục xuất “không được nộp cho tòa án” khi quý vị được cung cấp giấy tờ này, hãy giữ lại bản gốc Thông Báo Hầu Tòa vào lúc này. Sau khi chủ nhà nhận được bản sao Thông Báo Hầu Tòa của quý vị, chủ nhà của quý vị có thể chọn nộp đơn kiện tại tòa án và lên lịch một ngày điều trần để thẩm phán hoặc ủy viên quyết định xem quý vị có thể bị trục xuất hay không.

 

 • Chủ nhà của quý vị có thể cố gắng trục xuất quý vị mà không cần phiên toà.
 • Quý vị có thể phải thanh toán mọi khoản tiền mà giấy tờ tòa án của chủ nhà quý vị yêu cầu.

*Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn, quý vị vẫn nên tống đạt chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà và nộp Thông Báo Hầu Hòa cho tòa án. Nếu tòa án chưa đưa ra phán quyết chống lại quý vị, điều này có thể ngăn trường hợp chủ nhà của quý vị tự động thắng kiện.

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn này, hãy cố gắng nhờ trợ giúp pháp lý ngay lập tức. Xem bên dưới để biết thông tin liên lạc.

 

Không. Quý vị có thể gửi Kháng Biện bằng văn bản (nơi quý vị trả lời cụ thể về những gì chủ nhà đã yêu cầu để quý vị không bị trục xuất) trước phiên tòa. Nếu quý vị sẽ làm Kháng Biện bằng văn bản, quý vị phải gửi cho tòa và gửi một bản sao cho chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà. Tốt nhất là để luật sư của quý vị gửi tài liệu đi, nếu quý vị có thể nhờ được luật sư giúp đỡ việc này.

 

Nhưng Kháng Biện bằng văn bản chỉ là tùy chọn, đặc biệt nếu quý vị vẫn nộp NOA. Quý vị vẫn có thể biện hộ cho bản thân bằng miệng tại tòa kể cả nếu quý vị không gửi Kháng Biện bằng văn bản trước phiên tòa.

*Chúng tôi không có mẫu Kháng Biện trong gói tài liệu này.

Đây là một thông báo mà thẩm phán ký. Lệnh này lên lịch phiên tòa trong vụ kiện trục xuất của quý vị. “Trình bày nguyên nhân” có nghĩa là chủ nhà phải chứng minh rằng họ có quyền lấy lại toàn bộ ngôi nhà.

 

Tại phiên tòa “trình bày nguyên nhân”, quý vị có thể biện hộ cho bản thân. Nếu quý vị nhận được một Lệnh Trình Bày Nguyên Nhân từ chủ nhà của quý vị, quý vị phải đến phiên toà trình bày nguyên nhân. Nếu quý vị không làm như vậy, tòa án có thể ra lệnh quý vị thanh toán mọi khoản tiền mà Đơn Khởi Kiện Trục Xuất nói rằng quý vị nợ.

*Ngay cả khi quý vị đã dọn đi trước phiên toà, quý vị vẫn phải có mặt tại phiên toà. Nếu không, quý vị sẽ tự động thua kiện.  

 

*Nếu quý vị có thu nhập thấp, và vẫn chưa có luật sư, toà nên cho quý vị cơ hội để được luật sư chỉ định cho vụ trục xuất của quý vị. Tại phiên toà trình bày nguyên nhân của quý vị, hãy yêu cầu toà dời phiên toà của quý vị lại để quý vị có thể được một luật sư chỉ định cho vụ xử của quý vị. Quý vị phải đòi cho được quyền lợi này ngay dù thẩm phán muốn tiếp tục vụ xử trong khi quý vị không có luật sư. 

Tại phiên toà trình bày nguyên nhân, luật sư của chủ nhà quý vị sẽ có cơ hội tranh luận tại sao quý vị phải bị trục xuất. Quý vị hoặc luật sư của quý vị có thể tranh luận tại sao quý vị không phải bị trục xuất.

 

Sau khi nghe cả hai bên, thẩm phán hoặc ủy viên quyết định xem quý vị có biện hộ tốt cho việc trục xuất hay không. Sau đó, kết quả có thể là:

 • Quý vị có thể thắng kiện ngay tại đó.
 • Thẩm phán có thể cho quý vị một phiên tòa xét xử đầy đủ để tự bào chữa.
 • Quý vị có thể thua vụ án này ngay tại đó nếu một thẩm phán  cho rằng lập luận của quý vị chống lại việc trục xuất không đủ mạnh. Thẩm phán có thể ký “lệnh hoàn trả” (lệnh cho phép trục xuất của tòa án). Họ cũng có thể quyết định số tiền quý vị nợ chủ nhà là bao nhiêu, bao gồm cả trường hợp quý vị cần trả một số chi phí cụ thể.

 

Có. Nhưng quý vị sẽ có thời gian rất ngắn để yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định mà thẩm phán đã đưa ra hoặc để yêu cầu tạm dừng việc trục xuất. Và quý vị cần có một quy trình biện hộ pháp lý cho việc kháng cáo. Hãy nói chuyện với luật sư ngay.
 

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Tải xuống gói

Last Review and Update: Nov 29, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba