Ij jokwe ilo juon imōn jokwe ilo paak mweo ear ekal iloan jikin kōmadmōd. Armij eo ej oner in paak eo/landlord eo emaron ke kōlablok wonnen reen, im kin jete joñan eo?

Jouj im Jelā:

  • Riiti wōt mennin elañe kwōj jokwe ilo state eo an Washington.
  • Ej woñmaanlok an oktak kakien ko ikijen kadiwōj armij ro jen moko rej reeni. Riiti oktak ko rekāāltata ilo kakien eo ilo WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Elañe landlord ej kōlelñon in kadiwōj kwe, kūrlok 1-855-657-8387 AK kateruru ñan jibañ online ilo nwjustice.org/apply-online.
  • Kwōmaron loe aoleben peba ko kin melele ko rejimwe kin ej kakoba ijin ilo WashingtonLawHelp.org.

Bok Jibañ ikijen loar

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Download | PDF Ebidodo an Print

Last Review and Update: Sep 16, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba