Nakatira ako sa isang manufactured/mobile home park. Maaari bang itaas ng may-ari ng parke/may-ari ng lupa ang paupa, at sa ganoo kalaki?

Please Note:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.
  • Ang batas sa pagpapaalis ay patuloy na nagbabago. Basahin ang tungkol sa mga pinakabagong pagbabago sa batas sa WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Kung ang iyong landlord ay nagbabantang paalisin ka, tumawa sa
    1-855-657-8387 O mag-apply para sa tulong online sa nwjustice.org/apply-online.
  • Maaari mong mahanap ang lahat ng mga fact sheet na nai-link namin dito sa WashingtonLawHelp.org.

Get Legal Help

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Sep 16, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba