Tôi sống trong khu nhà lắp ráp/nhà di động. Chủ khu nhà/chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà không, và tăng nhiều như vậy được không?

Xin lưu ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.
  • Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Vui lòng đọc những thay đổi mới nhất trong luật này tại WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Nếu chủ nhà đang đe dọa đuổi quý vị, hãy sử dụng Trình Hỗ Trợ Bảo Vệ Khỏi Trục Xuất  tại WashingtonLawHelp.org HOẶC đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến tại nwjustice.org/apply-online.
  • Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết tại đây tại WashingtonLawHelp.org.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Sep 16, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba