ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ (ਗਾਰਨਿਸ਼੍ਡ) ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

  • ਇਸ ਨ ੂੰ ਸਸਰਫ਼ ਤ ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਵ ਸ ੂੰਗਟਨ/Washington ਰ ਜ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹੂੰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ | ਪ੍ਰਿੰਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ PDF

ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਓ

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 28, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba