Những khoản tiền không thể lấy từ quý vị (“sai áp lương”) để trả nợ

Xin Lưu Ý:

  • Chỉ đọc ấn phẩm này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington.

Tải Xuống | PDF In Được

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 28, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba