(បណ្តឹងសុំសិទ្ធិជួលវិញក្រោមមាត្រា RCW 59.18.410(2) និងបណ្តឹងសុំដីកាផ្សព្វផ្សាយមានដែនកំណត់ក្រោមមាត្រា RCW 59.18.367។

Volver arriba