(ਵਾਸ਼ਿੰਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ (Revised Code of Washington, RCW) 59.18.410(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਅਤੇ RCW 59.18.367 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ।

Volver arriba