(ពាក្យបណ្តឹងសុំផ្អាកដីកាបង្គាប់សងសំណង និងសម្រាប់ផែនការបង់ប្រាក់ក្រោមមាត្រា RCW 59.18.410(3)

Volver arriba