ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ (Revised Code of Washington, RCW) 59.18.410(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਆਗਿਆ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ

Volver arriba