ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba