energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Binigyan Ako ng aking Kasero ng 90-Araw Panahon ng Paunawa

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 简体中文
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

My landlord gave me a 90-Day Notice (Tagalog) #6356TA

Contenido

Pakitandaan:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington. Maaaring iba ang batas sa ibang estado.
  • Patuloy na nagbabago ang batas sa pagpapalayas. Basahin ang tungkol sa pinakabagong mga pagbabago sa batas sa WashingtonLawHelp.org/resource/eviction

Mga Madalas Itanong

Ako ay nakatira sa estado ng Washington, dapat ko ba itong basahin? +

Oo, kung nirentahan mo ang lugar na tinutuluyan mo at nakatanggap ka ng 90-Araw na Paunawa upang Tapusin ang iyong pag-upa (o isang 90-Araw na Paunawa upang Magbakante). 

Hindi, kung ikaw ang may-ari ng mobile na bahay na tinitirahan mo, at inuupahan ang lote. Basahin Ang Aking kasero ay nagbanta na palalayasin ako mula sa aking pinagawang / Mobile Home Park at agarang kumausap ng abugado. Ang detalye sa pakikipagugnay ay nasa ibaba.

Ano ang matututunan mo sa pagbabasa nito? +

  • Ano ang notice na ito

  • Ano ang dapay mong gawin kung nakataggap ka ng paunawa mula sa kasero

  • Saan makakakuha ng tulong sa ligal

Ano ang 90-Araw na Abiso? +

Ito ay isang babala mula sa iyong kasera. Dito ay kung kailan ka maaaring bigyan ng iyong kasera ng 90-Araw ng Paunawa:

  • Ang iyong kasera ay nais na lumipat sa lugar (o magkaroon ng isang malapit na miyembro ng pamilya na lumipat). Kung tinapos ng may-ari ang pag-upa sa ganitong uri ng paunawa, ngunit pagkatapos ay hindi talaga lumipat sa pag-upa, maaari kang magkaroon ng kaso para sa maling pagpapatalsik.

  • Gustong ibenta ng may-ari ang lugar. Kung tinapos ng may-ari ang pag-upa sa ganitong uri ng abiso, ngunit hindi talaga ibinebenta ang tahanan ng solong-pamilya, maaari kang magkaroon ng kaso para sa maling pagpapaalis. (Hindi ito nalalapat sa mga paupahang gusali.)

Kailangan bang maihatid ang abiso ng pagwawakas sa isang tiyak na paraan? +

Oo. Ang kasera (o ang kanilang empleyado o ibang matanda) ay maaaring “personal na maglingkod” sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pagabot ng paunawa. Maaaring iabot ng kasera sa ibang matanda o mas matandang kabataan na naninirahan kasama mo. Maaari rin itong idikit ng kasera sa iyong pintuan, pero dapat din silang magpadala ng kopya ng email sayo.

*Hindi kailangang ipanotaryo ang abiso.

 

Maaari ba akong patalsikin ng kasera sa pamamagitan lamang ng pag aabot ng abiso? +

Hindi. Hindi pinapayagan ng batas ng Washington na magpalayas ang kasera ng nangungupahan ng walang kaukulang proseso ng pagpapaalis galing sa korte. Dapat kang bigyan ng kasera ng nararapat na nasusulat na “pagwawakas” abiso bago simulan ang demanda ng pagpapaalis. Ang 90-Araw na Abiso ay isa sa uri ng abiso.

Kung ikaw ay nananatili pa rin sa lugar matapos ang 90 araw, maaari ka nang palayasin ng kasera at maaari ka na nitong kasuhan.

Ang may-ari ay dapat maghatid ng mga dokumento sa korte sa iyo at manalo sa kasong iyon sa korte. Sa pagdinig sa korte ang isang hukom ay kailangang mag-sign ng isang utos na nagdidirekta sa serip na paalisin ka. Ang sheriff lamang ang maaaring pormal na paalisin ka o baguhin ang mga kandado sa paupahan.

 

Nakakuha ako ng 90-Day na abiso. Sinulat ng may-ari na binebenta nila ang lugar. Ngunit nakita ko ang lugar na ito na nai-post na pwedeng paupahan muli sa online! Mangungupahan lang ang may-ari sa ibang tao kapag wala ako. +

Maaari mong labanan ang kaso sa korte ng pagpapalayas. Makipag-usap kaagad sa isang abugado. Kakailanganin mong mapatunayan ang iyong kaso sa korte. Nangangahulugan ito na ang pagbibigay ng katibayan sa korte na nagpapatunay na ang may-ari ay hindi balak na ibenta ang yunit pagkatapos ng lahat. Maaari rin itong mangahulugan ng pagkakaroon ng mga saksi na may personal na kaalaman tungkol sa mga katotohanan na nagpapatotoo. Ang isang abugado ay maaaring makatulong sa iyo sa mga bagay na ito. Tingnan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba.

*Basahin Paghahanda para sa isang Pagdinig sa Korte o Paglilitis upang makakuha ng ideya kung ano ang kakailanganin mong gawin upang labanan ang pagpapaalis ng korte.

 

Parehong sitwasyon tulad ng nasa itaas, maliban kung lumipat ako pagkatapos na makuha ang Paunawa. +

Kung ang may-ari ay hindi nag-post o nag-advertise ng lugar para sa pagbebenta sa isang makatwirang presyo sa loob ng 30 araw mula sa iyong paglipat, maaari kang magkaroon ng kaso para sa labag sa batas na pagpapaalis. Makipag-usap sa isang abugado. Tingnan ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba.

Maaari ka ring magkaroon ng kaso para sa labag sa batas na pagpapaalis kung sa loob ng 90 araw pagkatapos mong lumipat o sa petsa ng pag-post na pag-aari ng ari-arian, alinman ang maglaon, kinuha ng may-ari ang lugar sa merkado, nirentahan muli ito, o gumawa ng anumang bagay kung hindi man ay pinatutunayan na hindi nila ibebenta ito pagkatapos ng lahat.

 

Nakakuha ako ng 90-Day na Abiso. Sinabi nito na ang may-ari ay nais na manirahan sa paupahan. Lumipat ako ng mga dalawang linggo pagkatapos nito. Ilang buwan na. Nagpunta ako sa lugar kamakailan. Nakikita kong wala pa ring laman.  +

Kung ang may-ari ng bahay o malapit na pamilya ay nabigo na manirahan sa paupahan nang hindi bababa sa 60 araw sa loob ng 90 araw kaagad pagkatapos mong lumipat, maaari kang magkaroon ng kaso para sa labag sa batas na pagpapaalis. Makipag-usap sa isang abugado. 
 

Humingi ng Tulong na Pambatas +

I-download

Last Review and Update: Aug 03, 2021