ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់សេចក្ដីជូនដំណឹងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យខ្ញុំអនុវត្ត ឬចាកចេញ

សូមចំណាំថា៖

  • សូមអាន​អត្ថបទនេះ តែក្នុងករណី ដែលអ្នករស់នៅ​ក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីន​តោន​ប៉ុណ្ណោះ។
  • ច្បាប់បណ្ដេញ​ចេញបន្តធ្វើ​វិសោធនកម្ម។ សូមអាន​អំពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ថ្មីបំផុត​នៅ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • ប្រសិនបើ​ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក​កំពុងគំរាម​កំហែងបណ្ដេញ​អ្នកចេញសូមហៅទូរសព្ទមកលេខ1-855-657-8387 ឬ ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំជំនួយ​លើអ៊ីនធឺណិតនៅ nwjustice.org/apply-online
  • អ្នកអាច​រកមើលសន្លឹក​ព័ត៌មានទាំងអស់​ដែលយើងភ្ជាប់មក​ទីនេះនៅ WashingtonLawHelp.org។

ទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

ទាញយក | PDF ដែលអាចប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

Last Review and Update: Apr 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba