ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Washington (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
  • ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1-855-657-8387 ‘ਤੇਕਾਲਕਰੋ ਜਾਂ nwjustice.org/apply-online ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
  • ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ WashingtonLawHelp.org ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਓ

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ | ਪ੍ਰਿੰਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ PDF

Last Review and Update: Apr 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba