Chủ nhà vừa gửi tôi Thông Báo Hạn 10 Ngày để Tuân Thủ hoặc Rời Đi

Xin lưu ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống tại tiểu bang Washington.
  • Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Hãy đọc những thay đổi mới nhất của luật tại trang web WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Nếu chủ nhà đang đe dọa trục xuất quý vị, hãy gọi theo số 1-855-657-8387 HOẶC đăng ký nhận hỗ trợ trực tuyến tại trang web nwjustice.org/apply-online.
  • Quý vị có thể tìm thấy tất cả những tờ thông tin chúng tôi đặt liên kết ở đây tại WashingtonLawHelp.org.

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba