Chủ nhà vừa gửi cho tôi thông báo 14 Ngày để thanh toán tiền thuê nhà hoặc dọn đi

Xin Lưu Ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.
  • Luật trục xuất tiếp tục thay đổi. Hãy đọc về những thay đổi mới nhất trong luật tại WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Những người thuê nhà có thu nhập thấp có quyền được gọi luật sư miễn phí trước khi tòa án có thể tiếp tục với lệnh trục xuất. Hãy gọi cho đường dây Sàng Lọc Bảo Vệ Chống Trục Xuất của chúng tôi theo số 1-855-657-8387 hoặc đăng ký trực tiếp tại nwjustice.org/apply-online nếu quý vị cho rằng mình có đủ điều kiện.

Tải Xuống | PDF In Được

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Volver arriba