energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, luật REAL ID sẽ có hiệu lực tại tiểu bang Washington.

Authored By: WA State Department of Licensing
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Chinese / 中文

Quốc Hội thông qua luật REAL ID vào năm 2005 để chống lại nạn khủng bố và việc trộm cắp danh tính. Luật này đặt ra các yêu cầu mới cho việc nhận dạng danh tính để các cơ quan liên bang có thể chấp nhận cho việc đi máy bay nội địa và ra vào các cơ sở liên bang nhất định. Để tuân thủ, một tiểu bang phải tạo ra một loại ID mà yêu cầu những người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về danh tính, tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và các tính năng bảo vệ chống sao chép bất hợp pháp. Tất cả các tiểu bang phải tuân thủ theo luật này trước khi nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Contenido

Video

Link: id2020wa.com

Last Review and Update: Mar 21, 2019
YouTube