energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

REAL ID có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2021

Authored By: ID2020
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文

Hãy chăm sóc cho bản thân bây giờ. Rồi hãy chuẩn bị cho luật REAL ID sau này. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính quyền liên bang đã gia hạn cho hạn chót để tuân thủ theo luật REAL ID tới ngày 1 tháng 10 năm 2021. Khi mà luật REAL ID có hiệu lực vào năm sau, những cư dân của tiểu bang Washington sẽ cần nhiều hơn bằng lái xe thông thường để đi máy bay.

Link: id2021wa.com

Last Review and Update: Oct 08, 2020