Tagalog / Pilipino

Mag-klik sa isang paksa sa ibaba para humanap ng impormasyon tungkol sa iyong legal na karapatan, batas at mga hukuman, legal na mga form at marami pa sa inyong wika.

Naghahanap ng libre at murang legal na serbisyo? Maghanap sa listahan ng legal na tulong at organisasyon sa komunidad na nagbibigay ng mga tulong sa inyong lugar. Magklik sa anumang pangalan sa listahan para sa mga impormasyon tungkol sa mga serbisyong ibinibigay at kung paano sila makokontak.

Nahaharap sa Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387.

Mag-apply online sa CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

Haharap sa Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa King County (maliban sa Pagpapalayas o Foreclosure)? Tumawag sa 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) araw ng negosyo na
8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang tagapagkaloob ng tulong na pambatas.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa labas ng King County (maliban sa Pagpapalayas o Foreclosure)? Tumawag sa Hotline ng CLEAR sa 1-888-201-1014 mga araw ng negosyo sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply online sa nwjustice.org/apply-online.

Mga Senior (edad 60 at pataas) na may isang ligal na isyu sa labas ng King County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111.

Mga tumatawag na Bingi, mahina ang pandinig o mga may kapansanan sa pagsasalita ay maaaring tumawag sa anuman sa mga numerong ito gamit ang relay na serbisyo na iyong pinili.

Mayroong tagasalin.

Back to top