Skip to main content

Khách Tiêu Thụ và Nợ

Xin trợ giúp việc nợ tiền khám chữa bệnh tại bang Washington

Getting Help with Medical Debt in Washington State (Vietnamese)

Những khoản tiền không thể lấy từ quý vị (“sai áp lương”) để trả nợ

Money that cannot be taken from you ("garnished") to pay off a debt (Vietnamese) #0208VI

Back to top