WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Mga Pagbabago sa 2019 sa mga Batas ng Washington sa Nagpapaupa/Nangungupahan at Pagpapalayas

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
Amharic / አማርኛ
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Laotian / ພາສາລາວ
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Ukrainian / Українська
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

2019 Changes to Washington’s Landlord/Tenant and Eviction Laws (Tagalog)

Download

Last Review and Update: Jul 19, 2019
YouTube