ជំនួយលើករណីបណ្តេញចេញ (Clark County)

ជំនួយលើថ្លៃឈ្នួល

Rental Assistance Icon

ត្រូវការជំនួយបង់ថ្លៃឈ្នួលមែនទេ? ​ដាក់ពាក្យសុំជំនួយលើថ្លៃឈ្នួលនៅ៖

Council for the Homeless

  • (360) 695-9677

 

ការិយាល័យមេធាវី

Lawyer Icon

Statewide Intake by Northwest Justice Project

  • ដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈ CLEAR*Online

  • បើម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកកំពុងគំរាមបណ្តេញអ្នកចេញ សូមទូរសព្ទមកខ្សែ​ទូរសព្ទ Eviction Defense Screening Line តាមលេខ 1-855-657-8387។ មានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិ មេធាវីអាចផ្តល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់ ជួយអ្នកក្នុង​ការចរចាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នក ឬអាចបញ្ជូនអ្នកទៅកម្មវិធីជំនួយ​ផ្នែកច្បាប់។

 

Clark County Volunteer Lawyers Program​​'s Housing Justice Project

 

 

ចរចា

People sitting at table icon

Community Mediation Services

ដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅទីនេះ៖

 

 

ព័ត៌មានអំពីតុលាការ (សំណើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និង ADA)

Courthouse Icon

Clark County Superior Court

1200 Franklin St
Vancouver, WA 98660

(564) 397-2292

 

Language access icon

អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់របស់តុលាការ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។ ស្នើសុំតុលាការឱ្យផ្ដល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ តុលាការគួរតែផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ហើយបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃសេវា​បកប្រែនេះ។ អ្នកមិននាំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមកទេ។

បើមិនមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសវនាការរបស់អ្នកទេ សូម​ប្រាប់​បញ្ហានេះទៅកាន់ចៅក្រម៖  "I need an interpreter in my language. If I cannot have an interpreter today, then I need a "continuance" until the Court provides me an interpreter."

  • “ខ្ញុំត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជាភាសារបស់ខ្ញុំ។ បើខ្ញុំមិនអាចមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំត្រូវការ “បន្ត” រហូតដល់​តុលាការផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជូនខ្ញុំ។”
  •  
  •  
  •  

បើតុលាការបដិសេធមិនផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់អ្នក សូមដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈ គេហទំព័រ.

 

Person in Wheelchair Icon

សំណើសុំ ADA សម្រាប់តុលាការ (ច្បាប់ស្តីពីជនពិការអាមេរិក)

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការសម្របសម្រួលសមរម្យដោយសារពិការភាពរបស់អ្នក។

 

សុំតុលាការនូវទម្រង់បែបបទស្នើសុំ។ ព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានមុនពេលសវនាការរបស់អ្នក។

 

បើតុលាការបដិសេធសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់ការសម្របសម្រួលសមរម្យ សូមពិគ្រោះជាមួយមេធាវីភ្លាម។ ដាក់ពាក្យសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់តាមរយៈ គេហទំព័រ.

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Back to top