Jibañ ikijen Kadiwōj Armij jen Moko Rej Reeni (Clark County)

Jibañ ikijen Reen

Rental Assistance Icon

Kwōj ke aikuj jibañ kolla wonnen reen? Kateruru ñan jibañ ikijen reen ilo:

Council for the Homeless

  • (360) 695-9677

 

Loar ro

Lawyer Icon

Statewide Intake by Northwest Justice Project

  • Kateruru ñan jibañ ikijen kakien ibben CLEAR*Online.

  • Elañe landlord eo am ej kōlelñon in kadiwōj eok, kūrlok Lain in Etale Jumae in Kadiwōj Armij ilo 1-855-657-8387. Ewōr riukok.

Clark County Volunteer Lawyers Program​​'s Housing Justice Project

 

Ñe kwōmaron tōbrak, loar eo am emaron lewaj jibañ ikijen kakien, jibañ am bebe ibben landlord eo am, ak emaron bar lemaanlok kwe ñan juon burokraam ej jibañ kin kakien.

 

 

Bebe

People sitting at table icon

Community Mediation Services

Due to the high volume of calls, please contact via email or apply online.

 

 

 

Melele eo an Jikin Ekajet (Kajitōk ko ikijen Riukok im ADA)

Courthouse Icon

Clark County Superior Court

1200 Franklin St
Vancouver, WA 98660

(564) 397-2292

 

Language access icon

Riukok ilo Jikin Ekajet

Ewōr am maron ñan juon riukok. Kajitōk ibben Jikin Ekajet eo kin juon riukok ilo ien eo wōt kwōmaron. Jikin ekajet eo aikuj lewaj juon riukok im kolla wonnen. Kwōjab aikuj make boktōk am riukok.

 

Ñe ejellok am riukok ilo ien roñjak eo, ba mennin ñan Judge eo:

“I need an interpreter in my language. If I cannot have an interpreter today then I need a 'continuance' until the Court provides me an interpreter.”

  • “Ij aikuji juon riukok ilo kajin eo aō. Ñe ejellok aō riukok rainnin innem inaj aikuji juon 'woñmaanlok' mae ien eo Jikin Ekajet eo enaj letōk juon aō riukok.”

 

Ñe jikin ekajet eo enaj makoko in lewaj juon riukok, kateruru ñan jibañ ikijen kakien ilo Northwest Justice Project.

 

Person in Wheelchair Icon

Kajitōk ikijen ADA ñan Jikin Ekajet (Kakien eo ej Kejbarok RiAmedka ro ewōr aer Utamwe, American Disabilities Act)

Ewōr am maron ñan juon mennin jibañ emmon joñan kin utamwe eo am. Kajitōk ibben Jikin Ekajet eo kin beba in kajitōk eo. Kajeoñ an mōkaj am kōmmane mokta jen ien roñjak eo am.

 

Ñe jikin ekajet eo ejab kōtōbrak mennin jibañ eo emmon joñan, kenono ibben loar eo am ien eo wōt. Kateruru ñan jibañ ikijen kakien ilo Northwest Justice Project.

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Back to top