powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Hỗ Trợ Tài Chính cho các Hộ Gia Đình Nhập Cư Chịu Ảnh Hưởng của Đại Dịch COVID

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
English
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Chinese / 中文

Financial Assistance Available for Immigrant Households affected by COVID Pandemic (Vietnamese)

Thông tin

Các hộ gia đình nhập cư tại Washington chịu ảnh hưởng của đại dịch có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 mới tại Washington. Quý vị có thể đăng ký cho đến ngày 6 tháng 12 để nhận các khoản thanh toán trực tiếp lên tới $3,000 cho mỗi hộ gia đình. Tìm hiểu thêm về quỹ và đăng ký tại đây: www.immigrantreliefwa.org

Last Review and Update: Oct 25, 2020
YouTube