WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Phiếu Thực Phẩm (trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản)/Giới Hạn Thời Gian và các Yêu Cầu Công Việc cho Người Lớn có Khả Năng Đi Làm và Không Có Người Phụ Thuộc (ABAWD)

Authored By: Northwest Justice Project - CLEAR Intake Line LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese / 中文

Food Stamps (Basic Food benefits)/ABAWD Time Limit and Work Requirements (Vietnamese)

Download

Last Review and Update: Dec 13, 2018
YouTube