powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Sagalee kennuu danda’aa?

Authored By: ACLU
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Somali / Soomaali
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

Namni tokko yoo seera Naannoo Waashiingtan jalatti yakka guddaa dalaguunsaa irratti mirkanaaye mirga sagalee kennuu ni dhaba; dabalataanis yeroo yakka guddan seera naannoo kamiinuu ykn federaalaa jalatti hidhamee jirutti sagalee kennuuf ulaagaa hin guutu. Garuu yoo namni kun to’annoo Mana Sirreessaa (MS) Naannoo Waashingtanii jala ta’uu baate fi hidhaa yakka guddaan kan ka’e mana murtee naannoo kamiinuu ykn federaalatiin itti murtaayee yoo xumuure mirgi sagalee kennuu ni deebi’afi. Gabateen kun yoo namni yakki irratti mirkanaaye sagalee kennuuf ulaagaa guutu isaa beekuf si gargaara.

Last Review and Update: Sep 24, 2018