powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Tôi có thể bỏ phiếu được không?

Authored By: ACLU
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Oromo / ኦሮምኛ
Somali / Soomaali
Chinese (Traditional) / 中文

Một người mất quyền bỏ phiếu nếu bị kết án là người lớn bị một tội đại hình theo luật tiểu bang Washington, và không đủ điều kiện để bỏ phiếu trong khi thụ án một tội đại hình theo luật tiểu bang hoặc liên bang. Tuy nhiên, quyền bỏ phiếu được tự động phục hồi khi người đó không còn dưới sự giám sát của Bộ Cải Huấn Tiểu Bang Washington (DOC), và đã hoàn tất thời gian thụ án một bản án đại hình ban bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang. Biểu đồ này sẽ giúp quý vị tìm hiểu một người có án hình sự có đủ điều kiện để bỏ phiếu hay không.

Last Review and Update: Sep 24, 2018