WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Tôi Là Một Người Thuê Nhà Đang Sống Trong Một Ngôi Nhà Đã Bị Tịch Biên. Quyền Hạn Của Tôi Là Gì?

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Laotian / ພາສາລາວ
Chinese / 中文

I am a Tenant Living in a Foreclosed Property. What are My Rights? (Vietnamese)

Download

Last Review and Update: Aug 22, 2018
YouTube