powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Quý vị đã có bảo hiểm cho xe hơi, nhà ở hoặc nhà thuê chưa? Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận mức phí thấp hơn.

Authored By: Northwest Justice Project
Read this in:
English
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 简体中文
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

Do you have insurance for your car, home, or rental? You may be eligible for lower rates. (Vietnamese) #0912VI

Contents

Xin lưu ý:

  • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.

  • Các công ty bảo hiểm không còn có thể sử dụng điểm tín dụng của quý vị để đặt mức phí cho quý vị nữa.

  • Nếu bảo hiểm của quý vị dành cho xe máy hoặc xe du lịch (RV), nhà di động hoặc căn hộ, chung cư hoặc nhà ở, thì quy định mới sẽ áp dụng cho quý vị.

  • Quy định mới không áp dụng cho bảo hiểm xe thương mại, trách nhiệm pháp lý cá nhân hoặc bảo hiểm mất cắp, bảo hiểm động đất hoặc một số hợp đồng bảo hiểm liên quan đến kinh doanh khác.

Tải xuống

Last Review and Update: Sep 24, 2021