Landlord eo aō ear letōk juon Kōjella ej letōk 10 Raan ñan aō Kōtōbrak Likjab eo ñe ejab Diwōj

Jouj im Jelā:

  • Riiti mennin wōt ñe kwōj jokwe ilo state eo an Washington.
  • Ej woñmaanlok an wōr oktak ilo kakien ko rej kadiwōjlok armij jen moko mweir. Riit kin oktak ko rekāāl tata ilo kakien eo ilo WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Elañe landlord eo am ej kōlelñon in kadiwōj kwe jen mweo imōm, kūrlok 1-855-657-8387 ÑE EJAB kateruru online ilo nwjustice.org/apply-online.
  • Kwōmaron loe aoleb peba ko kin melele ko rejimwe emōj amim likūt ijin WashingtonLawHelp.org.

Bok Jibañ ikijen loar

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Download | PDF Ebidodo an Print

Last Review and Update: Apr 26, 2023
Was this information helpful?
Back to top