Binigyan lang ako ng aking landlord ng 10-Araw na Abiso upang Sumunod o Umalis

Pakitandaan:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.
  • Patuloy na nagbabago ang batas sa pagpapaalis. Basahin ang tungkol sa mga pinakabagong pagbabago sa batas sa WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Kung ang iyong landlord ay nagbabanta na paalisin ka, call 1-855-657-8387 OR apply for help online at nwjustice.org/apply-online.
  • Maaari mong mahanap ang lahat ng fact sheet na nai-link namin dito sa WashingtonLawHelp.org.

Humingi ng Tulong na Pambatas

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

I-download | Printer-friendly na PDF

Last Review and Update: Apr 26, 2023
Was this information helpful?
Back to top