powered by probono.net

To leave this site now, use the X button.
If you are in danger, please use a safer computer.
In an emergency, call 911 or the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). Computer use can be monitored and is impossible to completely clear.

Text size: A A A

WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Kev Ceeb Toom Chaw Nyob Hloov mus rau Chaw Pab Neeg Tuaj Txawv Teb Chaws Tuaj

Authored By: Education for Justice
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어

Yog tias koj tsis tau xeem ua neeg Teb Chaws Asmeskas, tiam sis koj yeej nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas lawm, koj yuav tsum qhia rau Teb Chaws Asmeskas Lub Chaw Xeem Ua Neeg Pej Xeem & Kev Tuaj Txawv Teb Chaw Tuaj (United States Citizenship & Immigration Service (USCIS)) kom paub koj qhov chaw nyob tam sim no. Koj yuav tsum qhia tsis pub dhau 10 hnub tom qab koj tsiv los yog hloov koj qhov chaw nyob. Reporting a Change of Address to the Immigration Service (Hmong)

Last Review and Update: Oct 21, 2019
YouTube