WashingtonLawHelp.orgWashington LawHelp

Khi nào Người Nhập Cư có thể An Toàn Nhận Phúc Lợi? Thay Đổi Các Quy Định về Gánh Nặng Xã Hội

Authored By: Northwest Justice Project - CLEAR Intake Line LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Tigrina / Ge'ez
Chinese / 中文

New Public Charge Rule: Is it still safe to get benefits? (Vietnamese) Infographic

Contents

Tải xuống

Xem video

Last Review and Update: Oct 17, 2019
YouTube