Thu hồi di sản hoàn lại cho các dịch vụ y tế do tiểu bang chi trả

Authored By: Northwest Justice Project

Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State (Vietnamese) #5172VI

Xin lưu ý:

 • Chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở tiểu bang Washington.
 • Quý vị có thể tìm thấy tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết tới tài liệu này tại WashingtonLawHelp.org.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu tiểu bang Washington chi trả cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn của quý vị, thì tiểu bang đôi khi có thể thu lại (“thu hồi”) một số thứ mà quý vị sở hữu khi quý vị qua đời (“di sản” của quý vị) để lấy lại một phần hoặc tất cả những gì họ đã chi trả.

Di sản bao gồm bất kỳ thứ gì mà quý vị sở hữu vào thời điểm quý vị qua đời. Di sản này có thể bao gồm:

 • nhà của quý vị (nhưng chỉ tính phần quý vị sở hữu, nếu quý vị sở hữu nhà với người khác),
 • bất kỳ tòa nhà hoặc mảnh đất nào khác mà quý vị sở hữu,
 • xe cộ,
 • tài khoản ngân hàng, và
 • cổ phiếu hoặc trái phiếu.

 

Khi đó sẽ không có thu hồi di sản. 
 

Các dịch vụ này bao gồm các dịch vụ và chăm sóc trong cơ sở điều dưỡng, nhà dưỡng lão, nhà cộng đồng những người cần hỗ trợ để sinh hoạt, và tại nhà của quý vị. Chỉ có các dịch vụ được Medicaid hoặc các chương trình khác của tiểu bang chi trả (không phải Medicare hoặc bảo hiểm tư nhân) mới đủ điều kiện để thực hiện thu hồi di sản. Xem phần Phụ Lục ở bên dưới để biết danh sách các dịch vụ có thể thực hiện thu hồi di sản.

Điều này có chút phức tạp! Nhưng một số yếu tố sau là quan trọng. Bao gồm

 • độ tuổi của quý vị;
 • thời điểm quý vị nhận được các dịch vụ chăm sóc dài hạn; và
 •  các loại dịch vụ mà quý vị đã nhận.

Xem phần Phụ Lục ở bên dưới để biết danh sách các dịch vụ có thể thực hiện thu hồi di sản.

 

Có. Một số bất động sản nhất định của Người Mỹ Bản Địa và Người Alaska Bản Địa được miễn (miễn trừ) thu hồi di sản nếu, vào thời điểm qua đời, quý vị đã ghi danh vào một bộ lạc được liên bang công nhận và bất động sản đang ở trong hoặc gần vùng đất dành riêng cho bộ lạc đó. Đọc Miễn trừ Thu Hồi Di Sản đối với Bất Động Sản do Người Mỹ Bản Địa và Người Alaska Bản Địa Sở Hữu để tìm hiểu thêm.

 

 

Có thể. Tiểu Bang có thể đặt quyền cầm giữ thế chấp nhà của quý vị khi quý vị còn sống nếu quý vị sống trong một viện dưỡng lão và quý vị không thể trở về nhà. Quyền cầm giữ thế chấp bất động sản có nghĩa là quý vị phải thanh toán hết nợ do toà án phán quyết trước khi quý vị được bán bất động sản đó.

 

Tuy nhiên, Tiểu Bang sẽ không thực thi quyền cầm giữ thế chấp (ví dụ: tịch thu nhà của quý vị) cho đến khi quý vị qua đời, và Tiểu Bang phải dỡ bỏ quyền cầm giữ thế chấp nếu quý vị thật sự trở về nhà.

 

Mặc dù Tiểu Bang có thể đặt quyền cầm giữ thế chấp đối với nhà của quý vị, nhưng Tiểu Bang sẽ không thực thi quyền cầm giữ thế chấp (ví dụ: tịch thu nhà của quý vị) khi có bất kỳ người nào trong số những người sau đang sinh sống trong đó:

 

 • vợ/chồng của quý vị,
 • bạn đời có đăng ký của quý vị,
 • con của quý vị dưới 18 tuổi, hoặc
 • con của quý vị bị khuyết tật ở bất kỳ độ tuổi nào.

Ngoài ra, nếu một trong những người này được thừa kế ngôi nhà và họ đứng tên sở hữu ngôi nhà, thì họ có thể sử dụng ngôi nhà mà không bị hạn chế.

Vợ/chồng, bạn đời, con cái ở độ tuổi vị thành niên hoặc con cái bị khuyết tật của quý vị nên trao đổi với luật sư về các quyền của họ. Họ cũng nên liên lạc Văn Phòng Phục Hồi Tài Chính (OFR) để thông báo về việc đang sinh sống trong ngôi nhà. Họ có thể gọi cho OFR theo số 1-800-562-6114 hoặc truy cập trang web của OFR.

Tiểu Bang có thể đồng ý trì hoãn (“hoãn”) việc thu hồi khi điều đó gây ra “khó khăn quá mức” cho người đang sống trong hoặc sử dụng nhà của quý vị, bao gồm khi:

 

 • người sống trong nhà của quý vị là bạn đời của quý vị (chưa có đăng ký);
 • người đó nhận được thu nhập từ bất động sản của quý vị (ví dụ, làm nông hoặc cho thuê); hoặc
 • người đó có thu nhập hạn chế và sẽ trở thành người vô gia cư nếu họ không thể sống trong nhà của quý vị.

Người đang sống trong hoặc sử dụng nhà hoặc bất động sản của quý vị nên trao đổi với luật sư về các quyền của họ. Họ cũng nên liên lạc Văn Phòng Phục Hồi Tài Chính (OFR) để yêu cầu hỗ trợ khó khăn. Họ có thể gọi cho OFR theo số 1-800-562-6114 hoặc truy cập trang web của OFR.

Hãy cẩn thận. Nếu quý vị gửi tiền hoặc nhà của quý vị đi để tránh bị thu hồi di sản, thì quý vị có thể không nhận được dịch vụ chăm sóc dài hạn của Medicaid trong một khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là quý vị có thể phải ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình hơn là tặng quà cho bạn bè và người thân.

 

Một trường hợp ngoại lệ quan trọng đối với quy tắc này là quý vị có thể gửi (“chuyển giao”) ngôi nhà của mình cho vợ/chồng của quý vị và vẫn nhận được dịch vụ chăm sóc dài hạn của Medicaid. Trong một vài trường hợp ít có, quý vị cũng có thể chuyển giao ngôi nhà cho con của quý vị. Quý vị nên trao đổi với một người quen thuộc với các quy tắc của Medicaid, như luật sư hoặc chuyên gia khác, và đọc các quy tắc tại WAC 182-513-1363(4)(d) trước khi chuyển giao nhà của quý vị cho con cái.

 

WAC 182-527-2742

Tháng 7 năm 1987 - tháng 6 năm 1994: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên và nhận các dịch vụ của Medicaid.

Tháng 7 năm 1994 - tháng 6 năm 1995: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã nhận các dịch vụ sau:
(a) Các dịch vụ tại nhà và trong cộng đồng;
(b) Các dịch vụ tại cơ sở điều dưỡng; và
(c) Các dịch vụ tại bệnh viện và thuốc kê theo toa được cung cấp cho quý vị trong khi khách quý vị nhận các dịch vụ được liệt kê ở trên.

Tháng 7 năm 1995 - tháng 5 năm 2004: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã nhận các dịch vụ sau:
(a) Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người lớn;
(b) Các dịch vụ tại nhà và trong cộng đồng;
(c) Các dịch vụ chăm sóc cá nhân của Medicaid;
(d) Các dịch vụ tại cơ sở điều dưỡng;
(e) Các dịch vụ điều dưỡng dành cho cá nhân;
(f) Các dịch vụ tại bệnh viện và thuốc kê theo toa được cung cấp cho quý vị trong khi quý vị đang nhận các dịch vụ được liệt kê ở trên.

Tháng 6 năm 2004 - tháng 12 năm 2009: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã nhận các dịch vụ sau:
(a) Các dịch vụ của Medicaid;
(b) Lệ phí bảo hiểm của Medicare dành cho những người cũng đang nhận medicaid;
(c) Các dịch vụ của chương trình tiết kiệm Medicare (MSP) cho những người cũng đang nhận Medicaid; và
(d) Các khoản thanh toán lệ phí bảo hiểm cho các tổ chức chăm sóc có quản lý (MCO).

Tháng 1 năm 2010 - tháng 12 năm 2013: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã nhận các dịch vụ sau:
(a) Các dịch vụ của Medicaid;
(b) Các khoản thanh toán lệ phí bảo hiểm cho các tổ chức chăm sóc có quản lý (MCO).
(c) Phần chia tỷ lệ của quý vị trong khoản đóng góp hàng tháng của tiểu bang cho Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid để bù cho các khoản đài thọ thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú được cung cấp cho một người hội đủ điều kiện nhận medicare Phần D và medicaid.

Tháng 1 năm 2014 - Hiện tại: Thu Hồi Di Sản được áp dụng nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên và đã nhận các dịch vụ sau:
(a) Các dịch vụ Basic Plus Waiver;
(b) Các dịch vụ Community First Choice (CFC);
(c) Các dịch vụ Community Option Program Entry System (COPES);
(d) Các dịch vụ Community Protection Waiver;
(e) Các dịch vụ Core Waiver;
(f) Các dịch vụ chăm sóc người đang hấp hối;
(g) Cơ sở chăm sóc trung cấp dành cho cá nhân bị khuyết tật về trí tuệ, các dịch vụ được cung cấp trong môi trường cộng đồng tư nhân hoặc tại phòng khám sức khỏe nông thôn;
(h) Các dịch vụ cá nhân và gia đình;
(i) Các dịch vụ chăm sóc cá nhân của Medicaid;
(j) New Freedom Consumer Directed Services;
(k) Các dịch vụ tại cơ sở điều dưỡng;
(l) Các dịch vụ chăm sóc cá nhân được tài trợ theo Tiêu Đề XIX hoặc XXI;
(m) Điều dưỡng dành cho cá nhân được quản lý bởi cơ quan quản lý hỗ trợ lâu dài và tuổi già (ALTSA) hoặc DDA;
(n) Các dịch vụ phục hồi chức năng tại nhà;
(o) Các dịch vụ Residential Support Waiver;
(p) Các dịch vụ dự án trình diễn Roads to Community Living;
(q) Phần phí bảo hiểm chăm sóc có quản lý được sử dụng để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn do ALTSA ủy quyền trong chương trình chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi (PACE); và
(r) Các dịch vụ tại bệnh viện và thuốc kê theo toa được cung cấp cho quý vị trong khi khách quý vị nhận các dịch vụ được liệt kê ở trên.

Ngày 1 tháng 7 năm 2017 - Trường hợp ngoại lệ: các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn được ủy quyền theo dự án chuyển đổi của medicaid được miễn thu hồi di sản. Các dịch vụ được miễn bao gồm những dịch vụ được cung cấp theo:
(a) Dịch vụ chăm sóc thay thế của Medicaid theo WAC 182-513-1600;
(b) Dịch vụ hỗ trợ phù hợp dành cho người cao tuổi theo WAC 182-513-1610;
(c) Dịch vụ nhà ở hỗ trợ theo WAC 388-106-1700 đến hết 388-106-1765; hoặc
(d) Dịch vụ việc làm hỗ trợ theo WAC 388-106-1800 đến hết 388-106-1865.

 

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Nhận trợ giúp pháp lý tại đây

Last Review and Update: Oct 05, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba