Somali / Soomaali

LawHelp Washington waxay bixisaa macluumaad sharci oo bilaash ah iyo macluumaadka xiriirka ee hay'adaha gargaarka sharciga ee gobolka Washington.

Ka dooro mowduuc hoosta si aad u aragto ilaha ku qoran af-soomaaliga.

Soo Wajahida Ka-Saarida Guriga? Wac 1-855-657-8387.

Codso onlayn CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

Maku haysataa dhibaatooyin la xiriira deyn ka qaadashada dadka aad deynta ku leedahay? Wac 1-800-606-4819.

Isagoo wajahaya arrin sharci ee Degmada King (marka laga reebo Guri Ka-saarid ama La-wareegis)? Wac 2-1-1 (ama khadka bilaashka ah 1-877-211-9274) maalmaha shaqada 8:00 am - 6:00 pm. Waxay kuu gudbin doonaan bixiyaha kaalmada sharciga.

Isagoo wajahaya arrin sharci oo ka baxsan Degmada King (oo aan ahayn Guri Ka-saarid ama La-wareegis)? Ka wac Khadka CLEAR 1-888-201-1014 maalmaha shaqada ee u dhexeeya 9:15 am - 12:15 pm ama ka codso onlaynt nwjustice.org/apply-online.

Waayeelka (da'da 60 iyo ka weyn) oo leh arrin sharci oo ka baxsan Degmada King ayaa sidoo kale wici karta CLEAR*Sr ee 1-888-387-7111.

Dhagoolaha, dadka maqalka adag ama hadalka daciifka ah ayaa wici kara mid kasta oo ka mid ah lambarradan iyagoo adeegsanaya adeegga gudbinta ee ay doortaan.

Turjubaano la siiyay.

Back to top