Mga pag-uutos ng proteksyon: Makakatulong ba ang sistemang legal na sibil na maprotektahan ako?

Pakitandaan:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka o kamakailan ay nakaranas ng karahasan sa tahanan, panliligalig, o panunubaybay sa Estado ng Washington.
  • Kung kasalukuyan kang nakakaranas ng karahasan sa tahanan, panliligalig, sekswal na pag-atake, o pag-stalk o panunubaybay, humingi ng tulong mula sa iyong lokal na tahanan ng karahasan sa tahanan. Ang mga shelter ay nagbibigay ng pagpaplanong pangkaligtasan, pansamantalang tirahan, legal na adbokasiya, pagpapayo, at iba pang mga serbisyo. Upang mahanap ang programa na pinakamalapit sa iyo, tawagan ang National Domestic Violence Hotline sa National Domestic Violence Hotline sa 800-799-7233 o i-text ang “START” sa 88788.

Humingi ng Tulong na Pambatas

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

I-download | Printer-friendly na PDF

Last Review and Update: May 13, 2024
Was this information helpful?
Back to top