កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញឬ? សូមរកជំនួយ!

ស្វែងយល់អំពីជំនួយថ្លៃឈ្នួល និងជំនួយផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកជួលនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។ Facing Eviction? Get Help! (Khmer) #6311KH

ស្វែងរកកម្មវិធីជំនួយថ្លៃឈ្នួល និងជំនួយផ្សេងៗដែលនៅក្បែរអ្នក។

 

អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំជំនួយថ្លៃជួលបាន!

ប្រសិនបើអ្នកជំពាក់ថ្លៃជួល ហើយមានប្រាក់ចំណូលទាប នោះអាចរក​ជំនួ​យ​ថ្លៃជួលបាន។ ជ្រើសរើសខោនធីរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្វែងរកអង្គការដែលផ្ដល់​ជំនួយថ្លៃជួល និងជំនួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។ *ចំណាំ៖ គម្រោងយុត្តិធម៌ពាយ័ព្យមិនផ្ដល់ជំនួយថ្លៃជួលទេ ប៉ុន្តែអង្គការក្នុងបញ្ជី​នេះ​​ជាអ្នកផ្ដល់។

ជំនួយថ្លៃជួលគឺដើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់គ្នា មិនថាអ្នកមានភាពជាពលរដ្ឋ ឬ​ឋានៈអន្តោប្រវេសន៍បែបណានោះទេ។ ការស្នើសុំជំនួយថ្លៃជួល នឹងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពាក្យសុំអន្តោប្រវេសន៍​ដែល​អ្នក​ដាក់ឡើយ។

ជ្រើសរើសខោនធីរបស់អ្នក

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Last Review and Update: Jan 31, 2023
Was this information helpful?
Back to top