ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਦਦ ਪਾਓ!

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਈਵੀਕਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-855-657-8387 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 

 

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ

 

ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚੁਣੋ। *ਨੋਟ: ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

 

ਆਪਣੀ ਕਾਊ॑ਟੀ ਚੁਣੋ:

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Last Review and Update: Jan 31, 2023
Was this information helpful?
Back to top