Soo Wajahida Ka Saarida Guriga? Hel Caawimaad!

Raadi barnaamijyada kaalmada kirada iyo caawimo kale oo kuu dhow

 

Wali waxaad codsan kartaa caawimaada kirada!

Haddii kiro lagugu leeyahay dakhligaaguna uu hooseeyo, caawimaad kiro ayaad heli kartaa. Hoos ka dooro degmadaada si aad u hesho ururada baxsha caawimaada kirada iyo caawimaada kale ee degmadaada laga helo. *Ogoow: Northwest Justice Project (Mashruuca Cadaalada ee Waqooyi Galbeed) ma baxsho caawimaada kirada, laakiin ururada liiska ku jira ayaa baxsha.

Caawimaada kirada ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo qof kasta, ayadoon laga eegayn muwaadinimadaada ama xaaladaada soo galootinimo. Codsashada caawimaada kirada ayaan waxyeelo ku noqonayn codsiga sharciga socdaalka ee aad dirsato.

 

Dooro degmadaada:

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Wararkii Ugu Dambeeyay

Difaacyada gobalka iyo federaalka ee ka dhanka guri ka saarida ayaa dhamaaday. Xeerka Federaalka (Centers for Disease Control (Xarumaha Xakamaynta Cudurka) ama CDC) ee ka hortaga guri ka saarida ayaysan hadda kadib helayn kiraystayaasha doonaaya difaaca ka dhanka ah guriga ka saarida. Maxkamada sare ee Maraykanka ayaa amartay inaan CDC haysan awood ay ku soo saarto amarka mamnuucaaya guri ka saarida ee wadanka oo dhan (joojinta guri ka saarida). Ha buuxin foomka shaacinta ee CDC.

 

Difaacyada kahortaga guri ka saarida ee gobalku hadda kadib ma shaqayn doonaan.

Sharciga gobalka Washington ee mamnuucaayay guri ka saarida ayaa dhamaaday markay ahayd Juun 30, 2021. Arintaan kadib ayuu gudoomiyaha gobalku soo saaray sharci ku meel gaar ah (amar gudoomiye) oo loogu yeero “bridge (kaabid)”. Amarka “bridge” ayaa baxshay difaacyada qaar oo ka dhanka ah guri ka saarida gobalka oo dhan. Laakiin difaacyadaan ayaa dhamaaday Oktoobar 31, 2021.

Haddii lagugu leeyahay kiro hore, mulkiilaha gurigaagu wa ainuu ku siiyaa qorshaha dib u bixinta daynta oo macquul ah. Waana qasab inuu ku siiyo fursad aad ku hesho dhexdhexaadinta Eviction Resolution Pilot Program (ERPP, Barnaamijka Xalinta Biloowga Guri Ka saaarida). Haddi aad waajahayso guri ka saarida, wac 1-855-657-8387 ama Codso onlayn CLEAR*Online.

Si aad xog uga hesho qorsheyaasha dib u bixinta lacagta, arag qorsheyaasha sanbalka ah, oo raadi haddii ay jiraan difaacyada dheeraadka ah ee maxaliga ah oo ka jira deegaankaaga, booqo Korona fayras (COVID-19): Mulkiilaha gurigaygu ma iga saari karaa guriga hadda?

 

Ma jiraan ganaaxyo lagaaga qaadaayo lasoo daahida kirada ilaa Janaayo 1, 2022.

Mulkiilayaasha dhulka looma ogola inay lacago ganaaxa lasoo daahida kirada ka qaadaan kiraystayaasha ku leh kirada xilina inta u dhexaysa Maarso 1, 2020 ilaa Diseembar 31, 2021.

 

 

Last Review and Update: Nov 02, 2021
Was this information helpful?
Back to top